ISBN 9781912450497
Pages 200
Dimensions 210 x 148mm
Published 2020
Publisher Salaam Publishing, UK
Format Paperback

Amina: Ndebele Edition

by Mohammed Umar

Ugwalo lolu luchasisa ngeqhawekazi labangane balo ekuletheni intuthuko kwabesifazane kukho konke okugombolozele ilizwe leNigeria. Lokhu akwandisanga ukutholakala ikakhulu endabeni zombuso welizwe, imithetho ubudlelwano bayo lokukhangelelweyo ukuthi kube lilungelo labomama besiIslam. Ukubandezelwa abakwenzelwayo yimilayo yobuntu lenhlalakahle okuvunyelwa ngabantu abasendaweni ezitshiye-tshiyeneyo, njalo ukholo lulemithetho yalo ekhangelelwe ukulandelwa, ukuswelakala kwamathuba kwabesifazane ukuthi babe ngabancintisana labesilisa ekuthuthukiseni inotho, ukuphakamiswa kwamadoda ukuthi babe kwabesifazane kukho konke,ngalokho abesifazane bakhangelelwa phansi ngenxa yabesilisa emendweni ngendlela abesifazane ababebona ngayo. Umlobi wasebenzisa ubungcitshi mayelana ngokuzikhulula kwabesifazane eNigeria abaphakathi kwelitshe lembokodo. Akuphongukuba lugwalo lokuzilibazisa ngalo, kodwa lugwalo olunxusa obalayo ukuthi ayamukele isibonelo somfazi ohloniphekayo njalo lezenzo zakhe eziqondileyo lemisebenzi yakhe eyamukelekayo, eyiyoyona indaba okubizwa kuthiwa AMINA. Ugwalo lolu lufana lalesisikhathi njalo kuhambelana lesikhathi lesi esiphila kuso njalo lolu gwalo lwachasiswa ngokugcweleyo ekupheni imbali esuthisekayo, yomnqobi odumileyo empilweni yayo iminyaka engamakhulu amahlanu edluleyo wayengowomhlobo weHausa engumongameli welizwe oyesabekayo, eliqhawekazi,Ndlovukazi njalo enguNkosikazi Amina weZazzau. Ugwalo lolu lutshiya obalayo elethemba lokuguquka kwezinto iNigeria ibelokulunga.

Book Preview
Paperback
£12.00

About the Author

Mohammed Umar

Mohammed Umar was born in Azare in Nigeria’s Bauchi State. He studied political science at Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria. He then graduated with an M.A. in journalism from Moscow State University (1991) and M.A. in political economy from Middlesex University, UK (1996). Mohammed Umar served as a judge for the Caine Prize for African Writing in 2009 and he was the winner of the Muslim News Award for Excellence in Arts in 2010. He lives in London.

Related Books