ISBN 9781779331533
Pages 116
Dimensions 210x148 mm
Published 2024
Publisher Mwanaka Media and Publishing, Zimbabwe
Format Paperback

Ibala Lyabwina Nama

by George Orwell

After successfully rebelling against human oppressors at Manor Farm, hoping to create a society where all Farm animals are equal, the animals revel in a short lived utopia. Ultimately, the new ruling class of pigs become dictatorial and even more oppressive than human beings betraying the revolution fought under the banner of ushering in Animalism.

Panuma yakutamfya umusambashi Jones uwaleshititikisha pebala, inama shalitampa ukuitungulula ishine sheka. Panuma yakutaasha, shayenekele ukwikala mubuntungwa nomulinganya. Nomba panuma shasangile ukuti inkumba shalitampa ukulanga ubunkalwe nabukaitemwe ubushapusene no musambashi Jones uwo shatamfishe. Umulinganya panama tapali kanofye ukutekwa bulukubuluku ukwabipishepo ukucila nelyo shaletungululwa na bantu. Ici citabo icalembelwe nakalemba umungeleshi George Orwell mu mwaka wa 1945 kuti mwacipashanya ku mitekele ukuli konshe pacalo ukulanga ifyo amaka yakuteka yatwala kumutitikisha.

Translated by- Austin Kaluba

Book Preview
Paperback
£15.00