ISBN 9780797497788
Pages 202
Dimensions 297 x 210 mm
Published 2019
Publisher Africa Talent Publishers, Zimbabwe
Format Paperback

Uwiruwiru Hwazuro, Nhasi Namangwana

edited by Munyaradzi Mawere, Patrick Mawere

Uwiruwiru hwazuro nhasi namangwana muunganidzwa wemanyukopfungwa atinopakurirwa nananyanduri vane unyanzvi hwekudzamisa ndangariro nekuumba zviumbwapfungwa zvinotekenyedza. Mashoko ari munhetembo idzi anoputika senhondo dzemusasa achitanda sedandemutande pakubata mazera ose uye zviitiko zvakasiyana-siyana zvinosanganikwa nazvo mukurarama kwevanhu. Vananyanduri vari mubhuku rino vakashandisa misambo nezvidavado zvinomwisa mvura kuumba nhapitapi dzenhetembo dzinoti kutekenyedza pfungwa, kuvaraidza nekudzidzisa hupenyu hune mutsa. Kuvaverengi vanhasi namangwana, heino mbuva yehupenyu, ibatisisei

In this collection, in Shona, are essays by Zimbabwean poets; words in these poems explode like camp battles serving as a web for dealing with all ages and the various events involved in people's lives.

Book Preview
Paperback
£25.00

About the Editor

Munyaradzi Mawere

Munyaradzi Mawere is a Professor in the Simon Muzenda School of Arts, Culture and Heritage Studies at Great Zimbabwe University. He holds a PhD in Social Anthropology; a Master’s Degree in Social Anthropology; a second Master’s Degree in Philosophy; a third Master’s Degree in Development Studies; BA (Hons) Degree in Philosophy; Certificate in Tertiary and Higher Learning; Certificate in Information Technology; and a Certificate in Diplomacy, Negotiation and Bargaining. He is an author of more than 50 books and over 200 academic publications straddling the following areas: poverty and development studies, African philosophy, cultural philosophy, democracy, politics of food production, humanitarianism and civil society organisations, urban anthropology, existential anthropology, environmental anthropology, society and politics, religion, decoloniality and African studies.