ISBN 9781779314918 
Pages 146
Dimensions 210 x 148mm
Published 2023
Publisher Mwanaka Media and Publishing, Zimbabwe
Format Paperback

Zororo risina zororo

by Oscar Gwiriri

Novel in Shona

Zorodzai akashanyira kumusha kwavo kwaHonde munguva yedenda reCovid 19, pari panguva yezororo. Chakaitika ndechakaitika ariko, vanhu vachirarama pamararamiro avo ayo airatidza kuti vamwe vakange vasingakendengi zvavo pamusoro pekudzivirira denda iri rakange richitekeshera nekutsvaira vanhu pasi pose. Bhuku rino rinobuditsa huumwe hwevanhu vekumamisha uko kunonetsa kuvapatsanura nyangwe pachikurudzirwa kuti vataramuke. Zviitiko zvakafanana nejana, ndufu, matare, misangano nezvimwewo zvinoenderera mberi mukuunganidza vanhu, nepo zviine njodzi. Tinoona sadunhu achiunganidzawo varanda vake kuti avayambire kuti vasaungane. Kuzvitaura tingareva nepasipo, zvave kuda kuzviverengera nyaya iyi inoti kusetsa, kusuwisa nekufadzazve semare.

Zorodzai visits his rural home in Honde at the time of Covid-19 pandemic, during his school break. Whilst he was there, people were living recklessly uncaring of the danger of Covid-19 that was wiping away people all over the world. This novel brings the interconnectedness of the rural folks and how it was difficult to separate them even when the rule was they had to be separated. Activities like cattle herding, funerals, court trials, and village meetings proceeded forward in generating crowds, even though it was dangerous. We see the King telling his subjects to avoid meetings. The novel pervades the Covid-19 theme when it deals with Traditional versus modern Shona Cultural practices on issues to do with death, marriage, ancestral offering, and other day to day activities of Zimbabwean people, especially those of the Manyika tribe, in the eastern Manicaland province of Zimbabwe.

Book Preview
Paperback
£18.00

About the Author

Oscar Gwiriri

Oscar Gwiriri akazvarwa musi wa15 June 1975 kwaIshe Mutasa, Zimbabwe. Zvimwe zvinyorwa zvake zvinowanikwa mumabhuku anopfuura makumi matanhatu. Munyori uyu ane chiremerera chokushevedzwa achinzi Certified Forensic Investigations Professional (CFIP), uye ane magwaro mazhinji mamwe acho anosanganisira; Master of Science in Strategic Management Degree, Bachelor of Business Administration, Diploma in Logistics and Transport (CILT,UK), Diploma in Workplace Safety and Health, Commanding United Nations Peacekeeping Operations Certificate nemamwewo. Zvisinei kuti munyori uyu ane zvidzidzo zvakawanda, uye akafamba nyika dzakawanda sei, anofarira kunyora nemutauro weChiShona chamandorokwati. Donzvo rake nderekuchengetedza nhaka yemadzitateguru edu. Kurudziro yake kune vechidiki ndeyekuti vadade nemutauro weChiShona chakapfuma, vozotambidzawo vazukururwi zvavo.